LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PASCAL

  • Chương 1: Phần căn bản
  • Chương 2: Bộ nhớ màng hình
  • Chương 3: Con trỏ và cấu trúc động của dữ liệu
  • Chương 4: Danh sách liên kết
  • Chương 5: Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu
  • Chương 6: Hợp ngữ và sử dụng lệnh hợp ngữ trong chương trình Pascal
  • Chương 7: Màng hình đồ họa
  • Chương 8: Object – Làm quen với kỹ thuật lập trình hướng nghiệp
  • Chương 9: Lập trình âm thanh
  • Chương 10: Bài tập và câu hỏi ôn tập

https://www.fshare.vn/file/FPZLPJBMXKQQ