Home / Phầnmềm / Thông dụng / BÀI TẬP TURBO PASCAL

BÀI TẬP TURBO PASCAL

BÀI TẬP TURBO PASCAL

Bài tập 1.1:
Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh
là a, b (được nhập từ bàn phím).
a. Hướng dẫn:
– Nhập hai cạnh vào hai biến a, b.
– Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.
b. Mã chương trình:
Program Chu_nhat;
uses crt;
Var a, b, S, CV: real;
Begin
Write(‘Nhap chieu dai:’); readln(a);
Write(‘Nhap chieu rong:’); readln(b);
S := a*b;
CV := (a+b)*2;
Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,S);
Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la:’,CV:10:2);
readln
end.

Bài tập 1.2:
Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh a (được nhập từ bàn
phím).
a. Hướng dẫn:
– Nhập cạnh vào biến canh.
– Chu vi hình vuông bằng 4*canh; Diện tích hình vuông bằng canh*canh.
b. Mã chương trình:
Program HINH_VUONG;
uses crt;
Var canh: real;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap do dai canh:’);readln(canh);
Writeln(‘Chu vi hinh vuong la:’,4*canh:10:2);
Writeln(‘Dien tich hinh vuong la:’,canh*canh:10:2);
readln
end.

Bài tập 1.3:
Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính r (được nhập từ
bàn phím).
a. Hướng dẫn:
– Nhập bán kính vào biến r.
– Chu vi đường tròn bằng 2**r.
– Diện tích hình tròn bằng *r*r.
b. Mã chương trình:
Program HINH_TRON;
uses crt;
Var r: real;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap ban kinh:’); readln(r);
Writeln(‘Chu vi duong tron la:’,2*pi*r:10:2);
Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,pi*r*r:10:2);
readln
end.

Bài tập 1.4:
Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ bàn
phím)
a. Hướng dẫn:
– Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.
– Nửa chu vi của tam giác p = (a+b+c)/2.
– Diện tích của tam giác: s = p( p a)( p b)( p c) .
b. Mã chương trình:
Program TAM_GIAC;
uses crt;
Var a,b,c,p,S: real;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap canh a:’);readln(a);
Write(‘Nhap canh b:’);readln(b);
Write(‘Nhap canh c:’);readln(c);
p:=(a+b+c)/2;
S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Write(‘Dien tich tam giac la:’,s:10:2);
readln
end.

Bài tập 1.5:
Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số.
a. Hướng dẫn:
– Nhập bốn số vào bốn biến a, b, c, d
– Trung bình cộng của a, b, c, d bằng (a + b + c + d)/4.
b. Mã chương trình:
Program TB_Cong_4_So;
uses crt;
Var a, b, c, d: real;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);
Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);
Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);
Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);
Writeln(‘Trung binh cong: ‘,(a+b+c+d)/4):10:2;
Readln
end.
Bài tập 1.6:
Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số với điều kiện chỉ được
sử dụng hai biến.
a. Hướng dẫn:
– Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 0.
– Dùng một biến để nhập số.
– Sau khi nhập một số cộng ngay vào biến S.
b. Mã chương trình:
Program TB_Cong_4_So;
uses crt;
Var s,a: real;
Begin
Clrscr;
S:=0;
Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a); S:=S+a;
Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(a); S:= S+a;
Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(a); S:=S+a;
Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(a); S:=S+a;
Writeln(‘Trung binh cong: ‘,S/4:10:2);
readln
end.

Bài tập 1.7:
Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉ được
sử dụng hai biến.
a. Hướng dẫn:
– Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 1.
– Dùng một biến để nhập số.
– Sau khi nhập một số nhân ngay vào biến S.
– Trung bình nhân bốn số là căn bậc 4 tích của chúng (Dùng hai lần căn bậc hai).
b. Mã chương trình:
Program TB_nhan;
uses crt;
Var a, S: real;
Begin
clrscr;
S:=1;
Write(‘Nhap so thu nhat: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Nhap so thu hai: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Nhap so thu ba: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Nhap so thu tu: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Trung binh nhan cua bon so la:’,sqrt(sqrt(s)));
readln
End.

Bài tập 1.8:
Viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số.
a. Hướng dẫn:
– Dùng các biến a, b để lưu hai số được nhập từ bàn phím;
– Gán cho biến tam giá trị của a.
– Gán giá trị của b cho a. (Sau lệnh này a có giá trị của b).
– Gán giá trị của tạm cho cho b (Sau lệnh này b có giá trị của tam = a).
b. Mã chương trình:
Program Doi_Gia_Tri;
uses crt;
var a, b, tam:real;
Begin
clrscr;
write(‘nhap a: ‘); readln(a);
write(‘nhap b: ‘); readln(b);
writeln(‘Truoc khi doi a =’,a,’ va b= ‘,b);
readln;

 

Check Also

Hướng dẫn tạo USB hiren's boot 15.2

The gioi tin hoc – Hướng dẫn tạo USB hiren’s boot 15.2

Số người xem bài viết 77 Win 10 PE iso, tải công cụ cứu hộ …