The gioi tin hoc – hướng email marketing Getresponse

The gioi tin hoc – Tài liệu được chia làm 3 nội dung lớn, từ những hướng dẫn đăng ký tài khoản Getresponse đến việc sử dụng tài khoản, cách xây dựng các chiến dịch…hoàn toàn bằng Tiếng Việt

I- Hướng dẫn đăng ký tài khoản Getresponse

II- Quy trình của chiến dịch Email Marketing

III- Các khái niệm và quy trình trong Getresponse

  • 1- Campaign
  • 2- Tạo Web Forms
  • 3- Tạo Landing Page
  • 4- Contact
  • 5- Create Newsletter
  • 6- Create Autoresponder
  • 7- Statistics

http://123link.co/Kh1Uq

MTL0512_1_2017  : liên hệ mua