Home / Hệ điều hành / Linux / Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04

1. Cài đặt phpMyAdmin package

Chạy lệnh sau :

sudo apt-get install phpmyadmin

Trong quá trình cài đặt bạn cần lưu ý:

  1. Chọn Apache2 server
  2. Chọn Yes khi được hỏi Configure the database for phpmyadmin with dbconfig-common
  3. Nhập MySQL password khi được hỏi
  4. Nhập password để truy cập phpMyAdmin

Sau khi cài xong, thêm phpmyadmin vào cấu hình cài đặt Apache

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Thêm dòng sau vào cuối

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Khởi động lại apache

sudo service apache2 restart

Giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin thông qua link http://yourip/phpmyadmin rồi đó.

2. Cài đặt phpMyAdmin script

Cách này mình thường dùng vì 2 lí do:

  1. Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ -> tiết kiệm tài nguyên server
  2. Có thể tùy biến đường dẫn phpmyadmin -> bảo mật hơn

Đầu tiên bạn cần chọn phiên bản muốn cài trong trang chủ phpMyAdmin

Copy đường dẫn trực tiếp với file extension là .tar.gz, ví dụ bản 4.4.14 là https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Vào thư mục www chứa nội dung website, chạy lệnh sau

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Xong bạn sẽ có folder phpMyAdmin-4.4.14-all-languages, để sử dụng bạn truy cập vào link http://ip/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages. Tất nhiên bạn có thể đổi tên thành bất cứ cái nào bạn muốn để sử dụng và bảo mật hơn.

Check Also

Thế giới tin học – tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Số người xem bài viết 104 Thế giới tin học – tự động sao lưu …