Home / Tag Archives: chèn tìm kiếm vào bài viết

Tag Archives: chèn tìm kiếm vào bài viết

Chèn hộp tìm kiếm vào bài viết [shortcode]

Chèn hộp tìm kiếm vào bài viết  [shortcode] Vào file functions.php add_shortcode('wpbsearch', 'get_search_form'); Sau đó bạn sử dụng thẻ [wpbsearch] vào bài viết là hộp tìm kiếm sẽ hiển thị ra.

Đọc thêm