Home / Hệ điều hành / Linux / Thế giới tin học – tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Thế giới tin học – tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Thế giới tin học – tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

 

Để sử dụng bạn chỉ cần sử dụng dòng lệnh sau:

wget https://hocvps.com/scripts/plugin/backupallwp.sh && chmod +x backupallwp.sh && ./backupallwp.sh

Cài đặt zip trước nếu chưa cài: yum -y install zip

Sau đó chương trình sẽ quét toàn bộ website đang hoạt động cùng với thông tin database MySQL để bạn có thể lựa chọn sao lưu. Cuối cùng toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trong thư mục /home/domain.com/private_html/backupallwp với đường link direct để tải về máy hoặc chuyển sang VPS khác.

Lưu ý: 

 1. Để download trực tiếp file về VPS, hãy sử dụng lệnh wget link
 2. Để giải nén bạn hãy sử dụng lệnh unzip file.zip
 3. Toàn bộ database được lưu lại thành 1 file *.SQL, để import bạn hãy sử dụng lệnh mysql -u username -ppassword databasename < database.sql. Lưu ý thay lại username, password, databasename và tên file database

Chương trình này thiết kế để hoạt động tốt với HocVPS Script và WordPress. Tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh lại thoải mái cho phù hợp với control panel đang sử dụng.

Code bash script

#!/bin/bash
# HocVPS Script Plugin - Backup All WordPress Sites
# -------------------------------------------------------------------------
# Description: Create a backup of your WordPress files and database.
# Copyright (c) 2015 Luan Tran <https://hocvps.com>
# -------------------------------------------------------------------------
# Run: wget https://hocvps.com/scripts/plugin/backupallwp.sh && chmod +x backupallwp.sh && ./backupallwp.sh
# -------------------------------------------------------------------------

clear
printf "=========================================================================\n"
printf "     HocVPS Script Plugin - Backup All WordPress Sites\n"
printf "=========================================================================\n"

#Server information
main_site=`cat /etc/hocvps/scripts.conf | grep mainsite | cut -d \" -f 2`
port=`cat /etc/hocvps/scripts.conf | grep priport | cut -d \" -f 2`
serverip=`cat /etc/hocvps/scripts.conf | grep serverip | cut -d \" -f 2`

#Backup path
backup_path=/home/$main_site/private_html/backupallwp
mkdir -p $backup_path

#Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} #Domain name
		printf "\n***Found domain $domain\n"
		
		if [ -f "/home/$domain/public_html/wp-config.php" ]; then
			WPDBNAME=`cat /home/$domain/public_html/wp-config.php | grep DB_NAME | cut -d \' -f 4`
			WPDBUSER=`cat /home/$domain/public_html/wp-config.php | grep DB_USER | cut -d \' -f 4`
			WPDBPASS=`cat /home/$domain/public_html/wp-config.php | grep DB_PASSWORD | cut -d \' -f 4`
			
			echo "$domain is WordPress with database: $WPDBNAME"
			
			read -r -p "Do you want to backup $domain? [y/N] " response
			case $response in [yY][eE][sS]|[yY])
				echo "- Backup database: $WPDBNAME"
				mysqldump -u $WPDBUSER -p$WPDBPASS $WPDBNAME > /home/$domain/public_html/database-$(date +"%Y-%m-%d").sql
				echo "- Backup files: $domain"
				zip -r $backup_path/$domain-$(date +"%Y-%m-%d").zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
				rm -rf /home/$domain/public_html/database-$(date +"%Y-%m-%d").sql #Remove database file
				echo "- Done, database and files are saved to $backup_path/$domain-$(date +"%Y-%m-%d").zip"
				echo "- Download link: http://$main_site:$port/backupallwp/$domain-$(date +"%Y-%m-%d").zip or http://$serverip:$port/backupallwp/$domain-$(date +"%Y-%m-%d").zip"
				;;
			  *)
			    echo "Okay, don't backup"
			    ;;
			esac
			
		else
			echo "$domain is not WordPress"
		fi
		
	fi
done

Check Also

Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04

Số người xem bài viết 92 Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên …