Home / Hệ điều hành / Linux / Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora

Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora

Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora

 Sưu tầm

Ubuntu chủ yếu sử dụng lệnh

apt-get

Trong CentOS/Fedora chủ yếu sử dụng lệnh

yum
TaskRed Hat/FedoraUbuntu
Cài mới, Gỡ bỏ và Cập nhật Packages
Làm mới list và repositoryTự động khi chạy lệnh Yumapt-get update
Cài đặt một package từ một repositoryyum install ten_packageapt-get install ten_package
Cài đặt từ một fileyum install package.rpm
rpm -i package.rpm
dpkg –install package.deb
Gỡ bỏ một packagerpm -e ten_packageapt-get remove ten_package
Kiểm tra cập nhật phiên bản mớiyum check-updateapt-get -s upgrade
apt-get -s dist-upgrade
Cập nhật phiên bảnyum update
rpm -Uvh [args]
apt-get upgrade
Cập nhật nhânyum upgradeapt-get dist-upgrade
Kiểm tra thông tin một Package
Tìm kiếm thông tin về một packageyum search ten_packageapt-cache search ten_package
Liệt kê danh sách các packageyum list availableapt-cache dumpavail
Liệt kê danh sách các package đã cài đặtyum list installed
rpm -qa
dpkg –list
Kiểm tra thông tin về một packageyum info ten_packageapt-cache show ten_package
Kiểm tra thông tin về một package đã cài đặtrpm -qi ten_packagedpkg –status ten_package
Danh sách các file trong một package đã cài đặtrpm -ql ten_packagedpkg –listfiles ten_package
Danh sách các file cấu hình của một gói đã cài đặtrpm -qc ten_packagedpkg-query –show -f ‘${Conffiles}\n’ten_package
Danh sách package được cài cùng packagerpm -qR ten_packageapt-cache depends
Thông tin từ một file
Tìm package từ một filerpm -qf filenamedpkg –search filename
Lệnh làm việc với hệ thống
Thông tin thống kê cacheapt-cache stats
Gỡ bỏ package + tất cả cache trên đĩa cứngyum clean packagesapt-get clean
Repository location configuration/etc/yum.conf/etc/apt/sources.list
Lệnh làm việc với apache
Start/stopservice httpd start/stop/restartservice httpd start/stop/restart
Khởi động cùng hệ thốngchkconfig httpd onupdate-rc.d apache defaults
Hủy khởi động cùng hệ thốngchkconfig httpd offupdate-rc.d apache purge

Check Also

Thế giới tin học – tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Số người xem bài viết 102 Thế giới tin học – tự động sao lưu …