Bài 3 – Nhập xuất trong c (tt)

Bài 3 – Nhập xuất trong c (tt)

Số người xem bài viết 22 4.2 Hiện tượng trôi lệnh Hiện tượng như trên được gọi là hiện tượng trôi lệnh. Nếu bây giờ bạn thực hiện cho nhập số trước và chuỗi ngay sau đó thì hiện tượng này cũng xảy ra vì scanf chỉ đọc số theo …

Read More »

Bài 3 – Nhập – xuất trong c

Bài 3 - Nhập - xuất trong c

Số người xem bài viết 37 1. Chuỗi định dạng dữ liệu %c : Ký tự đơn %s : Chuỗi %d : Số nguyên hệ 10 có dấu %f : Số chấm động (VD 5.54 khi in sẽ ra 5.540000) %e : Số chấm động (ký hiệu có số mũ) …

Read More »