Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2

Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2

1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập : Trang 1,10,11,12,13
+ Slide 3 và 6 coi hình để hiểu

2. Thực hành : GV gửi qua nhóm 8 câu hỏi .Nộp bài qua Upload qua Link