Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

1. Lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện

2. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh

Có thể dùng sơ đồ ở Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh ở Hình 1b.Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết ở Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đó như thế nào?

Trả lời:

 

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán [nid:73477]

Luyện tập

Bài 1: Quy trình tính số tiền được giảm từ cho khách hàng mau sách truyện thiếu niên ở hiệu sách Người máy

1. Tính Tổng số tiền sách  khi chưa tính giảm giá) , gọi số đó là Tổng số tiền sách
2. Nếu Tổng số tiền sách >= 500.000 đồng; số tiền được giảm là 10% của Tổng số tiền sách
3. Nếu Tổng số tiền sách < 500.000 đồng; số tiền được giảm là 5% của Tổng số tiền sách

Bài 2: Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhanh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ? Vì sao?

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là “đúng” hoặc “sai”

Bài 1: 

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán [nid:73477]

Bài 2: 

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng

=> Sai, phải là biểu thức so sánh

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn

=> Đúng

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là “đúng” hoặc “sai”

=> Đúng

Vận dụng

Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán: Cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm đồng xu giả

Trả lời

Mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh là:

Cân thằng bằng có hai bên, gọi lần lượt là bên A và bên B, ta cho mỗi lần hai đồng xu lên hai bên cân A và B, ta có

Nếu bên A = B

 Hai đồng xu đều là thật

Trái lại: : Bên Một trong hai bên nhẹ hơn bên còn lại

Bên nhẹ hơn chứa đồng xu giả

Hết nhánh

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm

2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu “Nếu…. Trái lại…”

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết nhánh”.

Trả lời : 

Phát biểu đúng là:

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu “Nếu…. Trái lại…”

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết nhánh”.

Check Also

[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 8 : Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

Số người xem bài viết 137 Hướng dẫn giải bài 8: Dự án nhỏ: Lợi …