Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán

Hướng dẫn giải bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán trang 89 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

1. Vòng lặp

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán [nid:73526]

Em hãy trả lời cá câu hỏi sau:

1. Thuật toán ở Hình 1b có đúng là thuật toán để giải bài toán nêu ở Hình 1a không?

2. Những thao tác nào ở Hình 1b được lặp đi lặp lại và được lặp bao nhiêu lần?

                                                                                                 Trả lời
1. Có đúng là thuật toán

2. Thao tác :”Hỏi số tranh của một bạn, cộng thêm vào Tổng đang có ” => lặp lại 3 lần

2. Biến đếm và thể hiện cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp

3. Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp

Luyện tập

Bài 1: Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó

Bài 2: Em hãy mô tả thuật toán tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó

Trả lời : 

Bài 1: 

Đầu vào:  Dãy số có 20 số nguyên

Đầu ra: Thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho

Các bước của thuật toán:

Bước 1: Tổng đang có =0

Bước 2: Lặp với đếm từ 1 đến 20

a. Thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy, gọi là bình phương mỗi số nguyên

Hết lặp

Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có

Bài 2: 

Đầu vào: Các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1

Đầu ra: Tổng các số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 500

Các bước của thuật toán

Bước 1: Tổng đang có =0

Bước 2:  Lặp khi tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 bé hơn 500

a. Các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1, gọi là các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1

b. Cộng thêm các số liên tiếp bắt đầu từ 1 vào Tổng đang có

Hết lặp

Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. Đầu vào của bài toàn nhiều chỗ giống nhau sẽ yêu cầu thuật toán có cấu trúc lặp

2. Có cấu trúc lặp trong thuậ toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại

3. Trong mẫu cấu trúc “Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn…” thao tác lặp được thực  hiện ít nhất một lần

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết lặp”

Trả lời :

Câu đúng là:

2. Có cấu trúc lặp trong thuật toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại

3. Trong mẫu cấu trúc “Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn…” thao tác lặp được thực  hiện ít nhất một lần

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết lặp”

Check Also

[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 8 : Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

Số người xem bài viết 137 Hướng dẫn giải bài 8: Dự án nhỏ: Lợi …