Home / Giáo án / Giáo án Tin học mới 7 – NH 2019 – 2020

Giáo án Tin học mới 7 – NH 2019 – 2020

 

Thế giới tin học tổng hợp bộ giáo án tin học 7 mới nhất

bo giao an Tin

Tuần 1 : Tiết:1 – 2 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì
https://www.123link.biz/9gtLM

Tuần2 :Tiết 3 – 4 Bài thực hành 1: Làm quen với Excel
https://www.123link.biz/IMa0rft
Tuần3 : Tiết 5 – 6 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

https://www.123link.biz/g4G7PK

Tuần 4 Tiết7 – 8 Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
https://www.123link.biz/SUG2D

Tuần 5 Tiết9 – 10 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

https://www.123link.biz/l5wQwl0Z

Tuần 6 Tiết11 – 12 Bài thực hành 3: Bảng điểm của em
https://www.123link.biz/h28u1sJH

Tuần 7 Tiết13 – 14 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
https://www.123link.biz/OB8fFn

Tuần 8 Tiết15 – 16 Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
https://www.123link.biz/rsK9FadR

Tuần 9 Tiết 17 – 18 Kiểm tra thực hành
https://www.123link.biz/4VQTLiS

Tuần 10 Tiết19 – 20 Bài 5: Thao tác với bảng tính
https://www.123link.biz/oidQjIQ

Tuần11 Tiết:21 – 22 Bài thực hành 5: Trình bày trang tính của em
https://www.123link.biz/jecQo

Tuần12 Tiết 23 – 24 Bài 6: Định dạng trang tính
Tuần13 Tiết 25 – 26 Bài thực hành 6: Định dạng trang tính

https://www.123link.biz/q8Pa
Tuần 14 Tiết27 Bài tập

https://www.123link.biz/e1IFvh
Tiết28 Kiểm tra lý thuyết

https://www.123link.biz/liWhTTk
Tuần15 Tiết:29 – 30 Học đại số với Geogebra

Tuần16 Tiết:31 – 32 Học đại số với Geogebra (tt)
Tuần17 Tiết:33 – 34 Ôn tập
https://www.123link.biz/liWhTTk

Tuần18 Tiết35 – 36 Kiểm tra học kì  I

https://www.123link.biz/RUgV5d

Check Also

cttthe - gdpt moi

Chương trình tổng thể – Chương trình GDPT mới

Số người xem bài viết 137 Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban …