50 phím tắt Microsoft Word 2013

50 phím tắt   Microsoft Word 2013

Số người xem bài viết 18 Phím tắt Công dụng 1 Ctrl+N Tạo văn bản mới 2 Ctrl + O Mở tài liệu 3 Ctrl + W Đóng tài liệu 4 Ctrl + S Lưu tài liệu 5 F12 Lưu mới 6 Ctrl + P In tài liệu/ xem bản …

Read More »

Tổng hợp phím tắt Word 2010

Tổng hợp phím tắt Word 2010

Số người xem bài viết 22 1. các phím tắt sử dụng trên toàn tập tin: CTRL + N : mở trang mới. CTRL + O : mở tài liệu đã có. CTRL + S : lưu tài liệu. CTRL + W : đóng tập tin. CTRL + X : …

Read More »

Bài 3 – Nhập xuất trong c (tt)

Bài 3 – Nhập xuất trong c (tt)

Số người xem bài viết 30 4.2 Hiện tượng trôi lệnh Hiện tượng như trên được gọi là hiện tượng trôi lệnh. Nếu bây giờ bạn thực hiện cho nhập số trước và chuỗi ngay sau đó thì hiện tượng này cũng xảy ra vì scanf chỉ đọc số theo …

Read More »
Call Now Button