Home / Tag Archives: Sử dụng các hàm để tính toán

Tag Archives: Sử dụng các hàm để tính toán

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo)

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo) 3.2 Hàm xử lí chuỗi *Công thức hàm lấy 1 số kí tự bên trái chuỗi có tên gọi là LEFT =LEFT(chuỗi,[số kí tự]) *Công thức hàm lấy 1 số kí tự bên phải chuỗi có tên …

Read More »

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán

CHỦ ĐỀ 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1.Hàm trong chương trình bảng tính *Hàm là công thức được định nghĩa từ trước và có sẵn trong Excel. Ví dụ 1: Tính tổng các số 7,10,100,91,55 =7+10+100+91+55->kết quả 263 Hoặc =sum(710,100,91,55) kết quả 263 Ví dụ 2: Cho …

Read More »