Home / Tin K7

Tin K7

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo)

Tai lieu Tin 7

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo) 3.2 Hàm xử lí chuỗi *Công thức hàm lấy 1 số kí tự bên trái chuỗi có tên gọi là LEFT =LEFT(chuỗi,[số kí tự]) *Công thức hàm lấy 1 số kí tự bên phải chuỗi có tên …

Read More »

Phần II – Ứng dụng tin học – Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản

GeoGebra-01

Phần II – Ứng dụng tin học – Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản GeoGebra là gì? Phần mềm toán học năng động sử dụng dễ dàng. Cho học và giảng dạy ở nhiều cấp học. Kết hợp hình học, đại số, bảng biểu, tính toán, đồ họa và …

Read More »

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán

Tai lieu Tin 7

CHỦ ĐỀ 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1.Hàm trong chương trình bảng tính *Hàm là công thức được định nghĩa từ trước và có sẵn trong Excel. Ví dụ 1: Tính tổng các số 7,10,100,91,55 =7+10+100+91+55->kết quả 263 Hoặc =sum(710,100,91,55) kết quả 263 Ví dụ 2: Cho …

Read More »

Chủ đề 3 – Thực hiện tính toán trên trang tính

Tai lieu Tin 7

CHỦ ĐỀ 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH 1.Công thức tính toán: sgk/31 – Công thức bắt đầu bằng dấu = và sau đó kết hợp các phép toán, con số, các địa chỉ ô, các hàm -Trình tự thực hiện các phép toán: các phép toán trong …

Read More »

Chủ đề 2 – Xử lí dữ liệu trên trang tính

Tai lieu Tin 7

CHỦ ĐỀ 2: XỬ LÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH 1.Một số kiểu dữ liệu thường dùng – Theo mặc định dữ liệu kiểu số khi nhập vào ô tính căn lề phải; dữ liệu kiểu kí tự căn thẳng lề trái. -Chiều dài dữ liệu số dài hơn chiều …

Read More »