Home / Hệ điều hành / Linux / Thay đổi hostname trong Linux CentOS

Thay đổi hostname trong Linux CentOS

Thay đổi hostname trong Linux CentOS

Thực hiện trên CentOS

_ Kiểm tra hostname hiện tại:

# hostname

_ Đổi sang hostname mới là hocvps.com:

# hostname "tgth.com"

_ Chỉnh sửa /etc/sysconfig/network:

# nano /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=hocvps.com

_ Chỉnh sửa file host: # nano /etc/hosts

  • Thay đổi block cuối:
127.0.0.1 hocvps.com
::1       hocvps.com
  • Thêm vào cuối IP VPS và hostname tương ứng: xxx.xxx.xxx.xxx hocvps.com hocvps

_ Khởi động lại server và check kết quả:

# reboot
# hostname

Sưu tầm

Check Also

2 quyển Ebook học linux toàn tập (Full – Tiếng Việt)

Số người xem bài viết 362 2 quyển Ebook học linux toàn tập (Full – …

 
error: Content is protected !!