Home / Lập trình / Pascal / Tổng hợp phím tắt trong Pascal 7.0 – phím nóng Pascal 7.0

Tổng hợp phím tắt trong Pascal 7.0 – phím nóng Pascal 7.0

Thegioitinhoc – tổng hợp các phím tắt trong Pascal 7

Khi ta muốn tạo mới hoặc mở một tập tin đã có trên đĩa ta dùng phím F3. Sau đó đưa vào tên và vị trí của tập tin. Nếu tập tin đã tồn tại thì Turbo Pascal mở nội dung lên cho ta xem, nếu tên tập tin chưa có thì Turbo Pascal tạo một tập tin mới (với tên mà ta đã chỉ định).

Khi muốn lưu lại tập tin ta dùng phím F2. Trước khi thoát khỏi chương trình, ta nên lưu tập tin lại, nếu chưa lưu chương trình sẽ hỏi ta có lưu tập tin lại hay không. Nếu ta chọn Yes (ấn phím Y) thì chương trình sẽ lưu lại, chọn No (ấn phím N)chương trình sẽ không lưu.

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác