Hoạt động trải nghiệm 6

Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2

Hoat dong trai nghiem 6

Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2 1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập : Trang 1,10,11,12,13 + Slide 3 và 6 coi hình để hiểu 2. Thực hành : GV gửi qua nhóm 8 câu hỏi .Nộp bài qua Upload qua Link  

Read More »