Trắc nghiệm Online HĐTN – Chủ đề 5- CHI TIÊU CÓ KẾ HOẠCH

Trắc nghiệm Online Hoạt động trải nghiệm 7 – Chủ đề 5 -CHI TIÊU CÓ KẾ HOẠCH – Chân Trời Sáng tạo

hdtn7 ban 1

Lưu ý : – Mỗi học sinh chỉ làm 1 lần. Học sinh làm bài 2 lần GV không tính điểm