Trắc nghiệm Online Tin 7 – Bài 5 – Thực hành khám phá quá trình quản lí hệ thống tệp – Cánh Diều

Trắc nghiệm Online Tin 7 – Bài 5 – Thực hành khám phá quá trình quản lí hệ thống tệp – Cánh Diều

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Lưu ý : – Mỗi học sinh chỉ làm 1 lần. Học sinh làm bài 2 lần GV không tính điểm


Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Trắc nghiệm Online Tin 7 – Bài 2 – Cánh Diều

Số người xem bài viết 843 Trắc nghiệm Online Tin 7 – Bài 2 – …